Tiền vốn (VNĐ)

0,00

 • Cao nhất:11711.00 Thấp nhất:11711.00 Thời gian:20:37:44
 • Cao nhất:1334.48 Thấp nhất:1334.48 Thời gian:20:37:44
 • Cao nhất:63.97 Thấp nhất:63.96 Thời gian:20:37:44
Lên Xuống
 • Thời gian
  • Kênh
  • Lệnh
 • Tiền
 • 20:21:06
  • Bitcoin
  • Xuống
 • 20.000
 • 20:16:07
  • Bitcoin
  • Lên
 • 20.000
 • 20:13:59
  • Bitcoin
  • Lên
 • 20.000
 • 20:13:07
  • Bitcoin
  • Lên
 • 20.000
 • 20:11:59
  • Bitcoin
  • Xuống
 • 20.000
 • 20:10:57
  • Bitcoin
  • Lên
 • 20.000
 • 20:10:11
  • Bitcoin
  • Xuống
 • 20.000
 • 20:09:31
  • Bitcoin
  • Lên
 • 20.000
 • 20:08:31
  • Bitcoin
  • Xuống
 • 20.000
 • 20:07:30
  • Bitcoin
  • Lên
 • 20.000